+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Korte omschrijving

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar.

Verdere specificatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Doorgaans wordt maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen verzekerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt naar rato uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een door de klant te bepalen wachttijd (een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt), waarbij een langere wachttijd een premiekorting oplevert.

Doelgroep

Zelfstandig ondernemers en directeuren / grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het verzekerd bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 of 67 jaar) en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de afschaffing van de WAZ heeft toenmalig minister De Geus aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd om van 1 augustus tot 1 november 2004 voor moeilijke verzekerbare zelfstandigen een vangnetverzekering aan te bieden. Sinds 1 november 2004 kan deze verzekering uitsluitend worden gesloten door startende ondernemers tot 3 maanden na start van de onderneming.

De vangnetverzekering gaat uit van:

  • een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag;
  • een uitkering die uitsluitend wordt verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;
  • indien arbeidsongeschiktheid in de eerste 5 jaar na afsluiting optreedt, is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na 5 jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar;
  • een verzekerd bedrag die voor zowel de huidige WAZ-populatie als starters op jaarbasis maximaal € 11.500,- bedraagt;
  • het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid;
  • als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen / willen afsluiten.

Uitkering

Het uitkeringspercentage is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het verzekeringsbewijs vermeldt op welke manier  het uitkeringspercentage wordt bepaald.

De mogelijkheden zijn:

A. het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage, of;
B. het zeven klassen systeem

Berekening van het uitkeringspercentage volgens het 7-klassensysteem. Hierbij bedraagt het uitkeringspercentage bij een arbeidsongeschiktheid van:

 Arbeidsongeschiktheidspercentage             Uitkeringspercentage 
 25-35  30
 35-40  40
 45-55  50
 55-65  60
 65-80  75
 80-100 100

Advieskosten

Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt een provisieverbod. Dat betekent concreet dat wij voor de advisering en het onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering eenmalige advieskosten en doorlopende beheerkosten in rekening brengen. De kosten hiervoor kunt u bij ons opvragen. Voor lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt nog geen provisieverbod.

 

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op