+31 (0)85 043 30 21 info@wijshoff-partners.nl

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

De verzekering

De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en / of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Verdere specificatie

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking. Deze, en andere specifieke regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen vinden we voornamelijk in boek 2 BW. Daarnaast kan de persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeien uit het gemene recht, zoals artikel 162 van boek 6 BW. De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en / of Australië. Niet alle fouten zijn verzekerd.

Een aantal belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

 • fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering (inloop kan daarentegen wel meeverzeekerd worden);
 •  milieuverontreiniging;
 • ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en / of derden;
 • schade als gevolg van het niet tot stand brengen en / of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon;
 • aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking;
 • rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon.

  Doelgroep

  Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

  Premie

  De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

  Bijzonderheden

  Hoewel de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en / of commissarissen is verzekerd, wordt de verzekering gesloten en betaald door de rechtspersoon. Het voltallige college van bestuurders dient te worden verzekerd. Bestuurders kunnen zich niet individueel verzekeren. Eventueel kunnen in overleg met verzekeraar en opdrachtgever neven functies in de dekking meegenomen worden.

  Voor het aanvragen van een indicatiepremie kunt u contact met ons opnemen.

Stuur ons een bericht!

Geinteresseerd in onze diensten?

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Wijshoff & Partners is in 2016 opgericht door Leo Wijshoff. Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing voor midden- en kleinbedrijven en particulieren. Denk hierbij dus aan particuliere klanten maar ook aan diverse zakelijke branches zoals bouw, transport en onderwijs. 

Telefoon

+31 (0)85 043 30 21

E-mail

info@wijshoff-partners.nl

Kantoor

Sint Franciscusweg 36A
6417 BD Heerlen

Volg ons op